Avís Legal

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la
Informació i del Comerç Electrònic, l’informem que el lloc web i el portal d’Internet http://ausabit.com/ (en endavant,
el “Web”) és titularitat de Ausa Bit, S.L., amb domicili social a Av. de Pius XII, 26 amb CIF no B64134240. El present
avís legal regula les condicions d’ús del citat portal d’Internet.

Llei aplicable i jurisdicció
Amb caràcter general les relacions entre Ausa Bit, S.L. i els usuaris dels serveis telemàtics, presents a la Web, es
troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.


Les parts renuncien expressament al fur que els pugui correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i
Tribunals de Vic per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les
present s condicions contractuals.


Acceptació de l’usuari
Aquest Avís Legal regula l’accés i utilització de la pàgina web que Ausa Bit, S.L. posa a la disposició dels usuaris
d’Internet. Es considera usuari a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats de la
pàgina web.


L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació
comercial amb Ausa Bit, S.L..


L’accés i navegació al lloc web per part de l’usuari suposa l’acceptació de la totalitat de les present s Condicions
d’Ús. En cas de desacord amb les condicions ha d’abstenir-se a usar el lloc web.

Accés a la web
L’accés a la pàgina web per part dels usuaris és de caràcter lliure i gratuït. Alguns serveis poden trobar-se
subjectes a contractació prèvia del servei.
En cas de ser necessari que l’usuari aporti dades personals per accedir a algun dels serveis, la recollida i el
tractament de les dades es realitzarà de conformitat amb la normativa vigent, en concret amb el RGPD. Per més
informació, consulti la nostra política de privacitat https://ausabit.com/politica-de-privacitat/.

Contingut i ús
La visita al lloc web per part de l’usuari haurà de fer-se de forma responsable i de conformitat a la legalitat vigent,
la bona fe, el present Avís Legal i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de Ausa
Bit, S.L. o qualsevol altres persones físiques o jurídiques.


L’ús de qualsevol dels contingut s del lloc web amb finalitat s que siguin o poguessin ser il·lícites queda totalment
prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol mena no consentides per Ausa Bit, S.L., al lloc web o als seus continguts.


El titular del web no s’identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col·laboradors. L’empresa es
reserva el dret a efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la seva Web, podent
canviar, suprimir o afegir tant els contingut s i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en la
qual aquests apareguin presentat s o localitzats en els seus servidors.


La visita al lloc web per part de l’usuari haurà de fer-se de forma responsable i de conformitat a la legalitat vigent,
la bona fe, el present Avís Legal i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de Ausa
Bit, S.L. o qualsevol altres persones físiques o jurídiques.


L’ús de qualsevol dels contingut s del lloc web amb finalitat s que siguin o poguessin ser il·lícites queda totalment
prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol
mena no consentides per Ausa Bit, S.L., al lloc web o als seus continguts.


Propietat intel·lectual i industrial
Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat
de Ausa Bit, S.L. i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o
qualsevol altra activitat que es realitzi amb els continguts de la pàgina web, encara que es citin les fonts, excepte
que es compti amb el consentiment previ, exprés i per escrit de Ausa Bit, S.L.. Tots els noms comercials, marques
o signes distintius de qualsevol classe continguts en les pàgines web de l’empresa són propietat dels seus amos i
estan protegits per llei.


Ausa Bit, S.L. no concedeix cap llicència o autorit zació d’ús de ninguna classe sobre els seus dret s de propietat
intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el lloc web, i en cap cas
s’entendrà que l’accés i navegació dels usuaris implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial
d’aquests dret s per part de Ausa Bit, S.L..


Qualsevol ús d’aquest s contingut s no autoritzat s prèviament per part de Ausa Bit, S.L. serà considerat un
incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial i donarà lloc a les responsabilitats legalment
establertes. Ausa Bit, S.L. es reserva el dret d’exercitar enfront l’usuari les accions judicials i extrajudicials que
corresponguin.


Responsabilitat i garanties
Ausa Bit, S.L. declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins de les seves possibilitat s i l’estat de la
tecnologia, permeten el correcte funcionament del seu lloc web així com l’absència de virus i components nocius.
No obstant això, Ausa Bit, S.L. no pot fer-se responsable de les següent s situacions que s’enumeren a títol
enunciatiu, però no limitatiu:


·La continuïtat i disponibilitat dels Continguts.
·L’absència d’errors en els Contingut s ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer.
·L’absència de virus i/o altres component s nocius.
·Els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de Ausa Bit, S.L..
·L’ús que els usuaris puguin fer dels continguts inclosos en el web. En conseqüència, Ausa Bit, S.L. no garanteix
que l’ús que els usuaris puguin fer dels contingut s que en el seu cas s’incloguin en el lloc web s’ajustin al present
avís legal ni que l’ús del lloc web es realit zi de forma diligent.
·L’ús per menors d’edat del lloc web o de l’enviament de les seves dades personals sense el permís dels seus
tutors, sent els tutors responsables de l’ús que facin d’Internet.
·Els contingut s als quals l’usuari pugui accedir a través d’enllaços no autoritzat s o introduïts per usuaris
mitjançant comentaris o eines similars.
·La introducció de dades errònies per part de l’usuari o d’un tercer.

Ausa Bit, S.L. podrà suspendre temporalment i sense previ avís, l’accessibilitat al lloc web amb motiu d’operacions
de manteniment, reparació, actualit zació o millora. No obstant això, sempre que les circumstàncies ho
permetin, Ausa Bit, S.L. comunicarà a l’usuari, amb antelació suficient, la data prevista per la suspensió dels·

Continguts.
Igualment, de conformitat amb els arts. 11 i 16 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la
informació i de comerç electrònic, Ausa Bit, S.L. es compromet a l’eliminació o, en el seu cas, el bloqueig dels
continguts que poguessin afectar o ser contraris a la legislació vigent, els dret s de tercers o la moral i ordre
públic.


Cookies
Ausa Bit, S.L. utilit za cookies, a l’efecte d’optimitzar i personalit zar la seva navegació pel lloc web. Les cookies són
fit xers físics d’informació que s’allotgen en el mateix terminal de l’usuari, la informació recollida mitjançant les
cookies serveix per facilitar la navegació de l’usuari pel portal i optimit zar l’experiència de navegació. Les dades
recopilades mitjançant les cookies poden ser compartides amb els creadors d’aquestes, però en cap cas la
informació obtinguda per les mateixes serà associada a dades personals ni a dades que poden identificar a
l’usuari.


No obstant això, si l’usuari no desitja que s’instal·lin cookies en el seu disc dur, té la possibilitat de configurar el
navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d’aquest s arxius. Per obtenir més informació consulti la
nostra Política de Cookies https://ausabit.com/politica-de-cookies/.


Enllaços (links)
La presència d’enllaços (links) a la pàgina web de Ausa Bit, S.L. cap a altres llocs d’Internet té finalitat merament
informativa i en cap cas suposen suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests. Ausa Bit, S.L. no assumirà
responsabilitat pels continguts d’un enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la fiabilitat, exactitud,
amplitud, veracitat, validesa i disponibilitat tècnica.
En el cas de que a altres llocs webs s’estableixin enllaços a la pàgina web de Ausa Bit, S.L., no s’entendrà
que Ausa Bit, S.L. ha autoritzat l’enllaç o el contingut del lloc web en el que es conté l’enllaç, tampoc es podrà
incloure a la pàgina de l’enllaç continguts inapropiat s, difamatoris, il·legals, obscens o il·lícit s, ni altres contingut s
que siguin contraris a la legalitat vigent.
Ausa Bit, S.L. es reserva la possibilitat de contactar amb el propietari del lloc web en el qual s’estableixi l’enllaç si
considera que s’incompleix la normativa, així com d’exercitar les corresponents accions judicials i extrajudicials.

Modificació de les condicions
Ausa Bit, S.L. es reserva expressament el dret a modificar unilateralment, total o parcialment, sense necessitat
de previ avís, el present Avís Legal. L’usuari reconeix i accepta que és responsabilitat seva revisar periòdicament
el present Avís Legal.

CatalàFrenchEspañol